Inschrijfformulier Ouder-Peutergym 2019

Inschrijfformulier Ouder-Peutergym VC Vessem

Gegevens kind

Voornaam kind __________________________________

Achternaam kind __________________________________

Geslacht M / V

Geboortedatum ___ – ___ – __________

Gegevens ouder/verzorger

Voornaam ouder / verzorger __________________________________

Achternaam ouder / verzorger __________________________________

Adres __________________________________

Postcode __________________________________

Woonplaats __________________________________

E-mail __________________________________

Mobiele telefoonnummer __________________________________

Algemene Voorwaarden

1. De contributie voor de peutergym is € 30,00 euro per kind voor een vastgesteld blok van 8 weken. Voor deelname met 2 of meer kinderen uit hetzelfde gezin, bedraagt de contributie € 25,00 euro per kind. Elk kind dient tijdens de gymles een ouder of verzorger als begeleider te hebben. De begeleiders hoeven geen contributie te betalen.

2. Betaling van de contributie dient te worden gedaan op bankrekeningnummer is NL55 RABO 0154 0048 98 ten name van VC Vessem onder vermelding van de naam kind of ouder-verzorger.

3. Door inzending van het (digitale) inschrijfformulier gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en het Privacy reglement, en bent u verplicht de contributie te voldoen.

4. U bent verplicht wijzigingen in uw persoonlijke gegevens schriftelijk door te geven op het email adres bestuur.vcvessem@gmail.com (telefoonnummer, (email)adres, rekeningnummers, etc.). Berichten via Whatsapp of SMS worden niet in behandeling genomen.

5. De contributie wordt vooraf betaald voor één periode. Aan het begin van de volgende periode volgt een nieuw betaalverzoek voor deze periode.

6. De opzegtermijn is twee weken. U dient schriftelijk op te zeggen. U ontvangt een bevestiging dat het abonnement wordt stopgezet. Het lidmaatschap stopt niet automatisch aan het einde van een seizoen, maar wordt stilzwijgend verlengd.

7. Indien uw kind niet aanwezig kan zijn bij 1 of meerdere lessen, blijft de contributie onveranderd. Mocht u kind langdurig niet aanwezig kunnen zijn wegens ziekte, kunt u contact opnemen met het bestuur van VC Vessem. Er kunnen dan regelingen worden getroffen.

8. Indien de gymles door onvoorziene omstandigheden van de gymdocent(e) (ziekte, begrafenis, etc.) niet doorgaat, wordt de contributie niet aangepast. Uiteraard wordt er geprobeerd een geschikte vervanger te vinden.

9. In schoolvakanties gaan de lessen niet door, de contributie is hierop aangepast. We houden rekening met de vakanties van regio Zuid.

10. De contributie welke het lid verschuldigd is, wordt in de Algemene Ledenvergadering van VC Vessem vastgesteld. Indien het lid jonger is dan 18 jaar, mag het in de ledenvergadering vertegenwoordigd worden door een ouder-verzorger.

11. VC Vessem heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering.

VC Vessem sluit iedere aansprakelijkheid, hoe dan ook genaamd en hoe ook ontstaan nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de genoemde verzekering en daadwerkelijk vergoed zal worden. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij VC Vessem.

VC Vessem aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid dan wel schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie.

Het lid (of de ouder-verzorger) dient zich zo nodig zelf te verzekeren indien nodig tegen risico’s van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid en vrijwaren VC Vessem indien deze hierop wordt aangesproken.

PRIVACY REGELING

VC Vessem verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van u en het deelnemende kind

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch op de website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email: bestuur.vcvessem@gmail.com , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

VC Vessem verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven van het deelnemende kind

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we gegevens bewaren

VC Vessem zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in een archief.

Delen met anderen

VC Vessem verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bestuur.vcvessem@gmail.com .

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

VC Vessem zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

VC Vessem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur.vcvessem@gmail.com .

Door ondertekening bevestigt u lid te worden van VC Vessem, en akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de Privacy Regeling.

Vessem, _____________________________

Naam + handtekening wettelijk vertegenwoordiger