Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging VC Vessem

Naam vereniging : Volleybalclub Vessem 
Zetel : Vessem
Stichtingsdatum : 17 maart 1974
Doelstelling : Het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.

AANNEMING DER LEDEN

Artikel 1: 
De vereniging kent:

 • gewone leden; Zij die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben.

 • Jeugdleden; Zij die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben

 • Ereleden; Zij die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

 • Ondersteunende leden; Zij die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten      

Zij, die als lid wensen toe te treden, geven hiervan schriftelijk kennis aan de secretaris, onder opgave van de volledige naam, voornamen, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

RECHTEN EN PLICHTEN DER LEDEN

Artikel 2:
Juniorleden, die de leeftijd van achttien jaar bereiken, worden automatisch seniorleden.

Artikel 3:
Alle leden hebben het
 recht:

 • Om trainingen en bijeenkomsten te volgen, door het bestuur te regelen.

 • Op het ontvangen van de statuten en het huishoudelijk regelement op verzoek hiertoe aan de secretaris.

 • Alleen de werkende leden hebben het recht tot het vervullen of waarnemen van functies in het bestuur.

Leden hebben de plicht:

 • De contributie, hoogte als vastgesteld op de algemene ledenvergadering, binnen de gestelde termijn te voldoen

 • Adreswijzigingen moeten aan het bestuurslid die de ledenadministratie beheert, binnen acht dagen schriftelijk worden doorgegeven.

 • Lid te worden van de Nevobo, indien het lid toetreedt tot de Nevobo -competitie

 • Zaalwacht te draaien volgens een door de wedstrijdcoördinator gemaakt zaalwachtschema. Onderling ruilen van beurt is toegestaan en dient te worden gemeld aan de wedstrijdcoördinator. Het lid blijft zelf verantwoordelijk voor de vervanging

 • Geen gedragingen, handelingen of nalatigheden te doen welke de belangen van de vereniging schaadt.

 • Ongemanierde uitlatingen tegen (bond -) officials in woord, daad en geschrift achterwege te laten.

 • Zich aan de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement te houden.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER ONDERSTEUNENDE LEDEN.

Artikel 7: 
Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging jaarlijks steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimaal bedrag.

Artikel 8:
Ondersteunende leden hebben toegang tot de algemene vergadering, waar ze echter geen stemrecht hebben. Verder hebben zij toegang tot festiviteiten die door de vereniging georganiseerd worden.

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 9:
Leden die hun lidmaatschap wensen op te zeggen, moeten hiervan schriftelijk mededeling doen aan het bestuurslid dat belast is met de ledenadministratie. Dit moet vóór 1 mei gebeuren.

Artikel 10:
Het bedanken als lid ontheft het betreffend lid niet van de plicht zijn financiële verplichtingen te voldoen tegenover de vereniging. De verplichting de contributie te betalen loopt tot het einde van het seizoen.

HET BESTUUR

Artikel 11:
Het bestuur wordt, volgens rooster, gekozen op de algemene vergadering.
De datum van de algemene ledenvergadering wordt bepaald door het bestuur.

Artikel 12:
De bevoegdheden van de bestuursleden beginnen op het moment dat zij gekozen zijn door de algemene ledenvergadering

Artikel 13:
Wanneer tussentijds een vacature ontstaat, wijst het bestuur tot de eerstvolgende jaarvergadering een plaatsvervanger aan.

Artikel 14:
Het bestuur is belast met de interpretatie van het reglement, benevens van alle verdere regels en bepalingen. Het heeft het recht dispensatie te verlenen, behalve van die artikelen waarin de beslissing aan de algemene vergadering is overgelaten.

Artikel 15:
De secretaris houdt de notulen van alle bestuursvergaderingen. Hij voert de briefwisseling uit naam van en in overleg met het bestuur. In de algemene vergadering brengt hij verslag uit van het afgelopen trainingsjaar.
De ledenadministratie wordt uitgevoerd door een door het bestuur aangewezen bestuurslid.

Artikel 16:
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten. Hij is verantwoordelijk voor de onder zijn hoede zijnde gelden. Hij is verplicht de bestuursleden te allen tijden inzage te geven in de administratie en hen de kas te tonen. In de algemene vergadering brengt hij verslag uit van de toestand der geldmiddelen over het afgelopen verenigingsjaar.

Artikel 17:
Een lid van het bestuur kan door de algemene ledenvergadering te allen tijden ontslagen of geschorst worden.

Artikel 18:
Besluiten van het bestuur zijn bindend voor alle leden tot de eerstvolgende jaarvergadering het besluit vernietigd of bekrachtigd.

Artikel 19:  
Het bestuur is voor al haar handelingen verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.

Artikel 20:
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.         door vrijwillige opzegging aan het einde van de lopende periode.
b.         door periodiek aftreden.
c.         door ontslag van de algemene vergadering

Artikel 21:
Het bestuur benoemt en ontslaat trainers en coaches.

DE VERGADERINGEN

Artikel 22:
Tijdens vergaderingen wordt steeds met meerderheid van stemmen beslist, tenzij de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen.

Artikel 23:
Ongeldige stembriefjes zijn:

 • briefjes, die volgens het stembureau niet duidelijk de mening te kennen geven over het in stemming gebrachte voorstel.

 • briefjes, die ondertekend zijn.

 • Briefjes, waarop meer namen, dan het aantal te vervullen vacatures, voorkomen.

Artikel 24:
De wijze van kandidaatstelling van bestuursleden en andere functionarissen wordt door het bestuur geregeld.

 • Artikel 25:
  Op de algemene vergadering wordt vastgesteld:

 • het door de leden te betalen aandeel in de algemene kosten (contributie).

 • De minimum bijdrage der ondersteunende leden.

 • De eventueel te heffen boetes.

 • De bedragen voor vertegenwoordiging van de vereniging bij geboortes, huwelijken, overlijden etc.

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN

Artikel 26:
De aanvoerders van de teams zijn verplicht zorg te dragen, dat de wedstrijdbepalingen van de NEVOBO worden nageleefd. Bij nalatigheid komen eventuele boetes aan het team ten laste. Dit is ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 27:
Spelers en invallers zijn verplicht bij verhindering van een
 wedstrijd, minstens één week van tevoren de aanvoerder of coach in te lichten. Bij verzuim zonder geldige reden kan het bestuur een boete opleggen.
Verhindering van een
 training dient bij de betreffende trainer mondeling te worden doorgegeven.

BOETEBEPALINGEN

Artikel 28:
Boetes, opgelegd door de NEVOBO, veroorzaakt door nalatigheid van een speler komen voor rekening van de betrokkene.

Artikel 29:
Schade, toegebracht aan of verlies van eigendommen van de vereniging, door schuld van een lid, zulks ter beoordeling van het bestuur, komen voor rekening van de betrokkene.

COMMISSIES

Artikel 30:
Het bestuur kan steeds commissies benoemen tot het verrichten van een bepaalde taak, met een bepaalde bevoegdheid.

Artikel 31:

 • het financieel beleid van het bestuur wordt gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen kascontrole -commissie van 3 gewone leden.

 • Zij dienen op de volgende algemene vergadering verslag uit te brengen over het afgelopen verenigingsjaar.

 • In de kascontrole -commissie mogen geen bestuursleden zitten.

Artikel 31a:

 • In de algemene ledenvergadering benoemen de leden een commissie van beroep.

 • Deze commissie van beroep bestaat uit drie leden, op voordracht van het bestuur.

 • De leden treden om de twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar

 • Een bestuurslid kan geen deel uitmaken van de commissie van beroep.

 • Indien er een beroep wordt gedaan tegen een bestuursbesluit door een lid van de commissie van beroep, wijst het bestuur een ander, onafhankelijk lid aan om de taken over te nemen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 32:
Deelname aan door de volleybalvereniging georganiseerde activiteiten, hier vallen ook trainingen en wedstrijden onder, zijn volledig op eigen risico van de deelnemer.

Artikel 33:
De vereniging is aangesloten bij de NEVOBO en als zodanig onderworpen aan de bepalingen die in de reglementen of statuten van de NEVOBO op de aangesloten verenigingen van toepassing zijn of worden verklaard.

Artikel 34:
Tot wijziging van dit reglement kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering met minstens 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Voorgestelde wijzigingen moeten minstens 1 week voor de vergadering ter inzage liggen, op een voor de leden bekende plaats.

Artikel 35:
Dit reglement treedt in werking op de dag van erkenning door de algemene ledenvergadering.

Vessem, augustus 2003